Fons Valencià per la Solidaritat

Organització del Fons

Al Fons Valencià comptem amb tres nivells d’organització, treball i representació.

· Assemblea General: és l’òrgan suprem de l’associació i està formada per tots els representants dels socis del Fons Valencià. Es reuneix almenys una vegada a l’any, elegeix la Junta Executiva, aprova les línies bàsiques que guien el treball del Fons, fa el seguiment de la gestió realitzada per la Junta Executiva i vetlla pel compliment  de les finalitats de l’associació.

· Junta Executiva: és l’òrgan de govern i administració de l'associació. Està constituïda pels socis que exerceixen els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i vocalies, en nombre imparell. Estos càrrecs són exercits pels representants nomenats pels socis del Fons Valencià. Les competències de la Junta són: elaborar el programa d’activitats anual, dur la gestió dels comptes, formular el pressupost, seleccionar, aprovar i fer el seguiment dels projectes de cooperació presentats i aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats i institucions.

· Oficina Tècnica, que ofereix als ajuntaments socis: gestió dels projectes de cooperació conjunts així com els intercanvis i la cooperació tècnica necessària; gestió dels projectes i activitats d'educació per al desenvolupament que estan a la seua disposició; assessorament al voltant de temes de cooperació i solidaritat.

Al Fons considerem que la pluralitat política és un avantatge a l’hora de sumar esforços en matèria de cooperació al desenvolupament.

Qui está en línea?

Tenim 3 visitants en línia

Tamany Font